top of page

TRUNG TÂM VĂN HÓA XÃ HỘI - CHÙA TUYÊN ÚY PHẬT GIÁO

 VAI TRÒ CỦA CÁC TÔN GIÁO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN TẠI CỦA ĐẤT NƯỚC

 PHỎNG VẤN ĐẠI ĐỨC THÍCH VIÊN PHÁP

 Phải minh định rỏ Chánh Tà . Đám giặc đầu trọc Cộng sản này (giặc nội xâm) đang tàn phá tôn giáo Việt.

 - Bè lũ tôn giáo quốc doanh hội ngộ cùng đám công an tôn giáo -

bottom of page