top of page

CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA

CỦA DÒNG CHÚA CỨU THẾ SÀI GÒN

Thap Gia.gif

 Bữa  cơm niềm vui với chương trình "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" - Xuân 2019

  Khai mạc chương trình Tri Ân TPB-VNCH "BÊN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI" - Xuân 2019 - Sáng 26.12.2018

 Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" - Xuân 2019 - Sáng 26.12.2018

 Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" - Xuân 2019 - Chiều 26.12.2018

 Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" - Xuân 2019 - Sáng 27.12.2018

 Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" - Xuân 2019 - Chiều 27.12.2018

 Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" - Xuân 2019 - Sáng 28.12.2018

 Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" - Xuân 2019 - Chiều 28.12.2018

 Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" - Xuân 2019 - Sáng 31.12.2018

 Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" - Xuân 2019 - Chiêu 31.12.2018 - Phần 1

 Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" - Xuân 2019 - Chiêu 31.12.2018 - Phần 2

R.2.gif

 Tri Ân TPB-VNCH - Hát Cho Nhau Nghe - 12.11.2018

 Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" - sáng 26.12.2017

 Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" Xuân 2018, chiều 26.12.2017

 Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" Xuân 2018, sáng 27.12.2017 - Phần 1

 Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" Xuân 2018, sáng 27.12.2017 - Phần 2

 Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" Xuân 2018, chiều 28.12.2017 - Phần 1

 Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" Xuân 2018, chiều 28.12.2017 - Phần 2

 Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" Xuân 2018, sáng 29.12.2017 - Phần 1

 Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" Xuân 2018, sáng 29.12.2017 - Phần 2

 Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" Xuân 2018, sáng 30.12.2017

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

bottom of page